“ชุมชนพูนบำเพ็ญ” กับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์