“ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน” พื้นที่สุขภาวะต้นแบบจากพลังสามัคคี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ข่าว “ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน” พื้นที่สุขภาวะต้นแบบจากพลังสามัคคี