“ชุมชนเลิศสุขสม” ต้นแบบปรับ “แหล่งเสื่อมโทรม” เป็นพื้นที่สุขภาวะ