ศวพช. และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมทีมงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ภาษีเจริญ ครั้งที่ 6