7 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ สะท้อนบทเรียนการรับสมัครสมาชิก ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน รองรับเพื่อการเตรียมรับมือสังคมสูงวัย