โรงเรียนวัดทองศาลางาม นำเสนอบทเรียนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ

140360_2