ศวพช.ประชุมหารือร่วมกับ สน.เขตภาษีเจริญเร่งปรับพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สี เขียว สวนบางขี้แก้ง และ ถนนรอยยิ้ม ..ถนนพื้นที่สุขภาวะ พุทธมณฑลสาย 1

070261_2

ศวพช.ประชมุหารือร่วมกบัสน.เขตภาษีเจริญเร่งปรบัพ้นืที่สรา้งสรรค์พ้นืที่สี เขียว สวนบางข้ ีแกง้ และ ถนนรอยย้ มิ ..ถนนพ้ นื ที่สุขภาวะ พุทธมณฑลสาย 1