กิจกรรมพัฒนาปรับพื้นที่ สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36

010861_2