ระดมหน่วยงานสร้างแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) กับการบูรณาการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ

190961_2