ศวพช. ร่วมประชุมกับคระกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือนตุลาคม 2561

101061_2