ศวพช.ขับเคลื่อนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง อธิการบดีให้ความรู้เรื่องSDGs