ศวพช. ม.สยาม นำนักศึกษารายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (มนุษย์กับการพัฒนาชุมชน) ลงพื้นที่ชุมชนหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36