บุคลากร

s1 ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
s2 ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ s3 อ.นารี รมย์นุกูล
s11 อ.พรพิมล ภูมิฤทธิกุล Topza อ.นิรมล บุญชู s11 นางเพ็ญจิต วาณิชย์ไพศาล
Topza อ.สมหญิง เหง้ามูล s10 อ.อนัญพร อิ่มจงใจรักษ์ s11 อ.สมปอง อ้นเดช
Topza อ.นฤดล ธนสุทธิพร