บุคลากร

s1 อ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
s2 ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
ผศ. (พิเศษ)
s3 อ.นารี รมย์นุกูล
s4 อ.ชนิดา มัททวางกูร s5 อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง s6 อ.ตะวัน ภูรัต
s7 น.ส.ฐิติมา อุดมศรี s8 น.ส.สมหญิง เหง้ามูล s9 อ.เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม
s10 อ.ศศิกานต์ ศรีมณี s11 อ.พรพิมล ภูมิฤทธิกุล Topza นาย ชาญณรงค์ เผือกพูลผล
ผู้ดูแลเว็บไซต์