บุคลากร

s1 ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
s2 ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ s3 อ.นารี รมย์นุกูล
s4 อ.ชนิดา มัททวางกูร s5 อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง s6 อ.ตะวัน ภูรัต
s7 น.ส.ฐิติมา อุดมศรี s8 น.ส.สมหญิง เหง้ามูล s9 อ.เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม
s10 อ.ศศิกานต์ ศรีมณี s11 อ.พรพิมล ภูมิฤทธิกุล Topza อ.นิรมล บุญชู