รวมพลังชาวมหาวิทยาลัยสยาม…รวมสร้าง 3Rs พัฒนา Zero Waste…โครงการโรงเรียนปลอดขยะ…

080857_2 080857_3