คณะทำงานชุดที่ 6: ผลักดันให้เขตภาษีเจริญ เป็นพื้นที่สุขภาวะปลอดขยะ