วิสัยทัศน์

เป็นกลไกศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และชุมชนเข้าสู่การมีสุขภาวะ โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่ของชุมชนและพื้นที่ของสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและนักศึกษาโดยใช้ชุมขนเป็นฐาน

image01