วัตถุประสงค์

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ กรณีนำร่องพื้นที่บริบทเมือง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (Healthy Space)

  1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายชุมชนให้มีสมรรถนะ ความพร้อมในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ ผ่านกระบวนการสนับสนุนทางวิชาการ
  2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการประสานงานการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการรับรู้ และการยอมรับจากชุมชนเข้าร่วมผลักดันให้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
  3. เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนภาษีเจริญ
  4. เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้พื้นที่เขตภาษีเจริญ เป็นห้องเรียนชุมชนสำหรับนักศึกษา
  5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ ถอดบทเรียนร่วมกัน และพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ