คณะทำงานชุดที่ 2: จัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกชุมชน