บุคลากร

s1 ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
s2 ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ s3 อ.นารี รมย์นุกูล
Topza อ.นิรมล บุญชู s11 นางเพ็ญจิต วาณิชย์ไพศาล Topza อ.สมหญิง เหง้ามูล