ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนแนวคิดธนาคารเวลา (Time Bank) กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อผลักด้นสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม