ศวพช. ม.สยาม ประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ…สวยในซอย