ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ (พชข.) ประจำเดือนธันวาคม 2561 3 ธันวาคม 2561

(17)

ศวพช.ขับเคลื่อนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง อธิการบดีให้ความรู้เรื่องSDGs 5 พฤศจิกายน 2561

(20)

ศวพช.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561

(23)

ศวพช. ม.สยาม แสดงความยินดีกับ ผอ.เขตภาษีเจริญ และหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะระดับเขต 26 ตุลาคม 2561

(18)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนแนวคิดธนาคารเวลา (Time Bank) กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อผลักด้นสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 25 ตุลาคม 2561

(19)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ครูต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนเลิศสุขสม กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเตย ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย (TMB) 17 ตุลาคม 2561

(46)

ศวพช. ร่วมประชุมกับคระกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือนตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561

(56)

ระดมหน่วยงานสร้างแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) กับการบูรณาการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 19 กันยายน 2561

(72)

ศวพช.ร่วมยินดีกับชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เนื่องในโอกาสที่ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการ 14 กันยายน 2561

(70)

ศวพช. ร่วมประชุมกับทีมคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) 12 กันยายน 2561

(54)

ศวพช. จัดกระบวนการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา พร้อมลงพื้นที่สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ มหาวิทยาลัยสยาม 10 กันยายน 2561

(84)

ศวพช. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 3 กันยายน 2561

(76)

ศวพช. กับบทบาทใหม่ทางวิชาการ เปิดสอนวิชาชีวิตและสิ่งแวดล้อม (มนุษย์กับการพัฒนาชุมชน) 27 สิงหาคม 2561

(59)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ณ ชุมชนคลองลัดภาชี 24 สิงหาคม 2561

(57)

ศวพช. ปลื้ม ผลงานดันสังคม ส่งมหาวิทยาลัยสยามเป็น green university 16 สิงหาคม 2561

(62)

ศวพช. ร่วมผนึกกำลัง หนุนเสริมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับผู้สูงอายุ 45 พื้นที่นำร่อง 14 สิงหาคม 2561

(67)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนทำดอกกุหลาบใบเตย ชุมชนเลิศสุขสม ต่อยอดความรู้สู่การเป็นครูพื้นที่สุขภาวะให้กับ นักศึกษา ม.ราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2561

(52)

ศวพช. บูรณาการแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เชื่อมประสบการณ์ระหว่างชุมชนเลิศสุขสมและชุมชนคลองลัดภาชี 3 สิงหาคม 2561

(60)

กิจกรรมพัฒนาปรับพื้นที่ สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 1 สิงหาคม 2561

(63)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนแห่งรอยยิ้ม ถนนพื้นที่สุขภาวะ 26 กรกฎาคม 2561

(84)

ศวพช.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดปากน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญและภาคีเครือข่าย 25 กรกฎาคม 2561

(53)

ศวพช. ร่วมเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) กับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 24 กรกฎาคม 2561

(52)

ศวพช. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะรอบชุมชน ทาสีเสาลานองค์พรหม ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 22 กรกฎาคม 2561

(92)

ศวพช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมธนาคารความดี 13 กรกฎาคม 2561

(63)

ศวพช. นำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะบริบทเมือง ตามโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 27 มิถุนายน 2561

(83)

ศวพช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต 20 มิถุนายน 2561

(72)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดธนาคารเวลา 19 มิถุนายน 2561

(85)

ศวพช.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขต (พชข.) ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ 18 มิถุนายน 2561

(80)

ศวพช. เข้าร่วมประชุมกับชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 15 มิถุนายน 2561

(74)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ณ ชุมชนเลิศสุขสม 30 พฤษภาคม 2561

(94)