ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม ทำความเข้าใจแนวคิดหลักการธนาคารเวลา ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า และการจัดช่อดอกไม้เตยสำหรับไหว้พระ 28 กันยายน 2563

(6)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับทีมงานผู้จัดการธนาคารเวลา พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ เดินหน้าวางแผนการทำงาน 25 กันยายน 2563

(12)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับทีมงานผู้จัดการธนาคารเวลา พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี จัดกิจกรรม ทบทวนทักษะ “ทำที่ใช่ ให้ที่ชอบ” 25 กันยายน 2563

(7)

ศวพช. ม.สยาม นำทีมเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 7 พร้อมเปิดตัวทีมผู้จัดการธนาคารเวลา 18 กันยายน 2563

(15)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับ ทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สะท้อนบทเรียนการทดลองใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารเวลาที่หนุนเสริมจาก สสส. 10 กันยายน 2563

(20)

7 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เดินหน้า พัฒนารูปแบบการทำงาน ครั้งที่ 6 และเตรียมวิทยากรพื้นที่ พร้อมเรียนรู้แอพพลิเคชั่นธนาคารเวลา 4 กันยายน 2563

(17)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ สสส. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 เครือข่าย สสส. พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 5 17 สิงหาคม 2563

(38)

7 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ สะท้อนบทเรียนการรับสมัครสมาชิก ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน รองรับเพื่อการเตรียมรับมือสังคมสูงวัย 7 สิงหาคม 2563

(41)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ 2 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน การใช้เครื่องมือรับสมัครสมาชิกธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 21 กรกฎาคม 2563

(81)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนจันทรังษี 29 มิถุนายน 2563

(88)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 23 มิถุนายน 2563

(116)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สานต่อเจตนารมณ์การจัดการขยะ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 23 มิถุนายน 2563

(80)

ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม จัดกิจกรรมทำ Face shield ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 8 มิถุนายน 2563

(79)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเวทีเสริมศักยภาพและสร้างความเข้าใจให้แก่คณะทำงาน บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 25 พฤษภาคม 2563

(121)

ศวพช. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาฯ ภาษีเจริญ หนุนเสริมกิจกรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สู้ภัยโควิด… 30 เมษายน 2563

(145)

ศวพช. ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เครือข่ายปั้นเมือง ณ ชุมชนโชฎึก ชุมชนตลาดน้อย และชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10 มีนาคม 2563

(175)

ศวพช. ม.สยาม เดินหน้ากิจกรรมการปฐมนิเทศ และรับสมัครสมาชิก ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ชุมชนแรกของเขตภาษีเจริญ 10 มีนาคม 2563

(161)

ศวพช. และภาคีเครือข่าย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 14 กุมภาพันธ์ 2563

(185)

ศวพช. หนุนเสริมการจัดเวทีประชาคม ชุมชนคลองลัดภาชี เดินหน้าธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 14 มกราคม 2563

(212)

ศวพช. และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมทีมงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ภาษีเจริญ ครั้งที่ 6 14 มกราคม 2563

(244)

ศวพช. ร่วมกับชุมชนคลองลัดภาชี เตรียมความพร้อมแกนนำชุมชน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ 20 ธันวาคม 2562

(233)

ศวพช. นำเสนอการดำเนินโครงการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย แก่ พมจ.ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย 20 ธันวาคม 2562

(256)

7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ ระดมพลังพัฒนาเครื่องมือ ให้สอดรับกับบริบทพื้นที่ 20 ธันวาคม 2562

(254)

ศวพช. ร่วมกับ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 เตรียมความพร้อม แกนนำชุมชน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(240)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เขตภาษีเจริญ ประจำเดือนธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562

(210)

ศวพช. ร่วมเวทีประชาคมชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 ยืนยันการจัดตั้งธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(196)

ศวพช. หนุนเสริมชาวชุมชนเลิศสุขสม จัดเวทีประชาคม ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สมาชิกชุมชนพร้อมใจเดินหน้า 19 ธันวาคม 2562

(230)

ศวพช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เขตภาษีเจริญ บูรณาการกับการขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(173)

ศวพช. ร่วมกับชุมชนพูนบำเพ็ญ จัดเวทีประชาคม เดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย 25 พฤศจิกายน 2562

(207)

ศวพช. และนักศึกษารายวิชาเปิดโลกชุมชนฯ พร้อมภาคีร่วมขับเคลื่อนเวทีประชาคมธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 25 พฤศจิกายน 2562

(207)