ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เครือข่ายปั้นเมือง ณ ชุมชนโชฎึก ชุมชนตลาดน้อย และชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10 มีนาคม 2563

(24)

ศวพช. ม.สยาม เดินหน้ากิจกรรมการปฐมนิเทศ และรับสมัครสมาชิก ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ชุมชนแรกของเขตภาษีเจริญ 10 มีนาคม 2563

(26)

ศวพช. และภาคีเครือข่าย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 14 กุมภาพันธ์ 2563

(48)

ศวพช. หนุนเสริมการจัดเวทีประชาคม ชุมชนคลองลัดภาชี เดินหน้าธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 14 มกราคม 2563

(83)

ศวพช. และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมทีมงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ภาษีเจริญ ครั้งที่ 6 14 มกราคม 2563

(78)

ศวพช. ร่วมกับชุมชนคลองลัดภาชี เตรียมความพร้อมแกนนำชุมชน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ 20 ธันวาคม 2562

(95)

ศวพช. นำเสนอการดำเนินโครงการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย แก่ พมจ.ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย 20 ธันวาคม 2562

(110)

7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ ระดมพลังพัฒนาเครื่องมือ ให้สอดรับกับบริบทพื้นที่ 20 ธันวาคม 2562

(116)

ศวพช. ร่วมกับ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 เตรียมความพร้อม แกนนำชุมชน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(108)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เขตภาษีเจริญ ประจำเดือนธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562

(99)

ศวพช. ร่วมเวทีประชาคมชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 ยืนยันการจัดตั้งธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(84)

ศวพช. หนุนเสริมชาวชุมชนเลิศสุขสม จัดเวทีประชาคม ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สมาชิกชุมชนพร้อมใจเดินหน้า 19 ธันวาคม 2562

(131)

ศวพช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เขตภาษีเจริญ บูรณาการกับการขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(75)

ศวพช. ร่วมกับชุมชนพูนบำเพ็ญ จัดเวทีประชาคม เดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย 25 พฤศจิกายน 2562

(101)

ศวพช. และนักศึกษารายวิชาเปิดโลกชุมชนฯ พร้อมภาคีร่วมขับเคลื่อนเวทีประชาคมธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 25 พฤศจิกายน 2562

(131)

ศวพช. นำนักศึกษารายวิชาเปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ศึกษาบริบทชุมชน 14 พฤศจิกายน 2562

(163)

ศวพช. ม.สยาม ต้อนรับกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าหารือแนวทาง การทำความเข้าใจ เสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่สนใจ 14 พฤศจิกายน 2562

(114)

ศวพช. ม.สยาม รุกเดินหน้า เตรียมความพร้อมแกนนำชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 พฤศจิกายน 2562

(139)

ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม รุกเดินหน้า …เตรียมการ…รองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ครั้งที่ 3 30 ตุลาคม 2562

(106)

ศวพช. ม.สยาม ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ในจังหวัดภาคกลาง 30 ตุลาคม 2562

(99)

ศวพช. ม.สยาม รุกเดินหน้าเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 2 18 กันยายน 2562

(103)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 เตรียมการร้องรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 4 กันยายน 2562

(105)

ศวพช. ม.สยาม พร้อมภาคี เดินทัพใหญ่ครั้งที่ 1 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” 19 สิงหาคม 2562

(114)

ศวพช. ม.สยาม เปิดฉากขับเคลื่อนธนาคารเวลา เชิญชวนพี่น้องภาษีเจริญ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 22 กรกฎาคม 2562

(165)

ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand Social Expo Partnership for sustainability 2019” 5 กรกฎาคม 2562

(101)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” 2562 4 มิถุนายน 2562

(168)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ครั้งที่ 2 24 เมษายน 2562

(204)

ศวพช. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ​ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 21 เมษายน 2562

(232)

“เหลืองอร่ามตลอดซอย” ศวพช. นำนักศึกษาวางล้อยางและปลูกต้นทองอุไร ร่วมกับชุมชนและสำนักงานเขต 2 เมษายน 2562

(224)

ศวพช. บูรณาการรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม + หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “แปลงร่างล้อยาง” 29 มีนาคม 2562

(229)