ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. หนุนเสริมการจัดเวทีประชาคม ชุมชนคลองลัดภาชี เดินหน้าธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 14 มกราคม 2563

(19)

ศวพช. และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมทีมงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ภาษีเจริญ ครั้งที่ 6 14 มกราคม 2563

(18)

ศวพช. ร่วมกับชุมชนคลองลัดภาชี เตรียมความพร้อมแกนนำชุมชน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ 20 ธันวาคม 2562

(25)

ศวพช. นำเสนอการดำเนินโครงการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย แก่ พมจ.ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย 20 ธันวาคม 2562

(28)

7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ ระดมพลังพัฒนาเครื่องมือ ให้สอดรับกับบริบทพื้นที่ 20 ธันวาคม 2562

(22)

ศวพช. ร่วมกับ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 เตรียมความพร้อม แกนนำชุมชน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(25)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เขตภาษีเจริญ ประจำเดือนธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562

(22)

ศวพช. ร่วมเวทีประชาคมชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 ยืนยันการจัดตั้งธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(21)

ศวพช. หนุนเสริมชาวชุมชนเลิศสุขสม จัดเวทีประชาคม ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สมาชิกชุมชนพร้อมใจเดินหน้า 19 ธันวาคม 2562

(24)

ศวพช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เขตภาษีเจริญ บูรณาการกับการขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 19 ธันวาคม 2562

(18)

ศวพช. ร่วมกับชุมชนพูนบำเพ็ญ จัดเวทีประชาคม เดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารเวลา รองรับสังคมสูงวัย 25 พฤศจิกายน 2562

(41)

ศวพช. และนักศึกษารายวิชาเปิดโลกชุมชนฯ พร้อมภาคีร่วมขับเคลื่อนเวทีประชาคมธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 25 พฤศจิกายน 2562

(49)

ศวพช. นำนักศึกษารายวิชาเปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ศึกษาบริบทชุมชน 14 พฤศจิกายน 2562

(62)

ศวพช. ม.สยาม ต้อนรับกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าหารือแนวทาง การทำความเข้าใจ เสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่สนใจ 14 พฤศจิกายน 2562

(44)

ศวพช. ม.สยาม รุกเดินหน้า เตรียมความพร้อมแกนนำชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 พฤศจิกายน 2562

(53)

ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม รุกเดินหน้า …เตรียมการ…รองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ครั้งที่ 3 30 ตุลาคม 2562

(59)

ศวพช. ม.สยาม ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ในจังหวัดภาคกลาง 30 ตุลาคม 2562

(48)

ศวพช. ม.สยาม รุกเดินหน้าเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 2 18 กันยายน 2562

(71)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 เตรียมการร้องรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 4 กันยายน 2562

(66)

ศวพช. ม.สยาม พร้อมภาคี เดินทัพใหญ่ครั้งที่ 1 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” 19 สิงหาคม 2562

(79)

ศวพช. ม.สยาม เปิดฉากขับเคลื่อนธนาคารเวลา เชิญชวนพี่น้องภาษีเจริญ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 22 กรกฎาคม 2562

(113)

ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand Social Expo Partnership for sustainability 2019” 5 กรกฎาคม 2562

(73)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” 2562 4 มิถุนายน 2562

(121)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ครั้งที่ 2 24 เมษายน 2562

(149)

ศวพช. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ​ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 21 เมษายน 2562

(164)

“เหลืองอร่ามตลอดซอย” ศวพช. นำนักศึกษาวางล้อยางและปลูกต้นทองอุไร ร่วมกับชุมชนและสำนักงานเขต 2 เมษายน 2562

(182)

ศวพช. บูรณาการรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม + หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “แปลงร่างล้อยาง” 29 มีนาคม 2562

(186)

ศวพช. รวมพลังลุยต่อ แปลงร่างล้อยาง เป็นกระถางต้นไม้ 26 มีนาคม 2562

(167)

ศวพช. เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ระดมพลังนักศึกษากว่า 70 คน แปรรูปล้อยาง เป็นกระถางต้นไม้ 22 มีนาคม 2562

(163)

ขอแสดงความยิน ดี กับ ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ในโอกาสเข้ารับมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล 17 มีนาคม 2562

(213)