กิจกรรมประชุมคณะทำงานชุดที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559