ศวพช. และภาคีเครือข่าย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ