ก้าวย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ