คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง…. ศวพช. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพร่วมมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย”