ศวพช. จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมงาน มหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ