ปศวพช. แจ้งข่าว สร้างข่าย ธนาคารเวลา ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนภาษีเจริญ นัดแรกของปี