ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริม กิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ