ความต้องการและความคาดหวัง ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ต่อการออกกําลังกาย