เปิดระยะที่ 2 ร่วมพลังสร้างภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ

280856_2