ศวพช. บูรณาการแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เชื่อมประสบการณ์ระหว่างชุมชนเลิศสุขสมและชุมชนคลองลัดภาชี

030861_2