ศวพช. ม.สยาม ร่วมงานเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี