ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนจันทรังษี