ศวพช. ม.สยาม ระดมความร่วมมือจาก 51 ชุมชนเขตภาษีเจริญ พัฒนาฐานข้อมูลบริบทชุมชน