ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม เปิดตัวทีมผู้จัดการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาบริษัทแกมม่า อินดัสตรี้ส์