ศวพช. ม.สยาม บูรณาการ “ธนาคารเวลา ฯ ภาษีเจริญ” ร่วมกับศาสตร์ การสอนออนไลน์รายวิชา “เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม” ณ มหาวิทยาลัยสยาม