ศวพช…เคลื่อน…รุ่นแรก…รุ่นเริ่ม…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญสาขาชุมชนเลิศสุขสม…