ศวพช… ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานธนาคารเวลาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1/2565