ศวพช…ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายธนาคารเวลา…