ศวพช. … ประชุมทีมงานหารือการสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการ…ก้าวต่อไปของธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ