ศวพช. เป็นวิทยากร…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กระจายความรู้และประสบการณ์สู่ชุมชน