ถอดบทเรียน…สะท้อนกระบวนการ…เล่าผ่านประสบการณ์… ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ