ศวพช. บอกเล่า…ก้าวต่อไปกับการพัฒนางานธนาคารเวลา สู่ “กลไกระดับเขต” ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนภาษีเจริญ ครั้งที่ 4/2566