ศวพช.ร่วมหารือการบูรณาการงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยการพัฒนางานวิจัยทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง