ศวพช.บอกเล่า… “โครงการพัฒนาพื้นที่ภาษีเจริญรองรับสังคมสูงวัย”