ศวพช. ลงพื้นที่ชุมชนเลิศสุขสม สำรวจข้อมูล…สิ่งดีมีในตัวผู้สูงวัยภาษีเจริญ (ทักษะ)