ก้าวหน้าอย่างเข้าใจ…พร้อมก้าวไปอย่างเข้มแข็ง ผู้จัดการร่วมจาก ศวพช. เริ่มปฏิบัติงานกับพื้นที่