การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ

ตามที่ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานการประกวดการผลิตสื่อ หนังสั้น อัลบั้มชุมชน และสื่อชุมชน เพื่อขยายแนวคิดและสร้างแนวร่วมในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญขึ้นนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณา มีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในการเป็นแนวร่วมการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ
  2. ผู้ได้รับรางวัลการประกวดอัลบั้มชุมชน
อัลบั้มชุมชน  ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  รองชนะเลิศอับดับที่ 2  รางวัลชมเชย
ประเภทนักเรียน  –  –  ชมรมต้นกล้าจันทร์ และทีม
(โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม)
 น.ส.อภิญญา วิญญูชัย และทีม
(โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์)
ประเภทนักศึกษา  – นายมังกรทอง แซ่โตว และทีม(มหาวิทยาลัยสยาม)  น.ส.นาตาชา บุญมีศรีประเสริฐ และทีม
(มหาวิทยาลัยสยาม)
ประเภทบุคคลทั่วไป  – นายนวัชดิษฐ์ สุภาการ
(ชุมชนหน้าวัดโคนอน)
นายณัฏฐพล อมรทัต
(มหาวิทยาลัยสยาม)
 น.ส.ภานุมาศ ทับเสลา และทีม
(ชุมชนคลองลัดภาชี)
น.ส.มัณฑนา แพทยานนท์ และทีม
(ชุมชนคลองลัดภาชี)
 นางสมบูรณ์ จิตมั่น และทีม
(ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน)

ผู้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อชุมชน

อัลบั้มชุมชน  ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  รองชนะเลิศอับดับที่ 2  รางวัลชมเชย
ประเภทนักเรียน  –  –
ประเภทนักศึกษา  –  –
ประเภทบุคคลทั่วไป  – ชมรมกระตั้วแทงเสือ และทีม
(ชุมชนหน้าวัดโคนอน)
 –

ประกาศ ณ วันที่ 31มีนาคม 2556