ศวพช. ม.สยามลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนเลิศสุขสม ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ

080561_2